O G Ł O S Z E N I E NR 1/2020

O G Ł O S Z E N I E NR 1/2020

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

z dnia 27.03.2020 r.

w sprawie wykazu dotyczącego gruntu przynależnym do Hali Widowiskowo – Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach, przeznaczonego do oddania w najem

w drodze bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284 ), Dyrektor OSiR w Pyrzycach

ogłasza co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 10/1 obręb 10 Pyrzyce z przypisaną Księgą Wieczystą nr 28321 przynależna do Hali Widowiskowo – Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, przeznaczony został do oddania w najem w drodze bezprzetargowej grunt użytkowy – na posadowienie dwóch garaży, każdy o wymiarach 3m x 6m przy ul. Owocowej w Pyrzycach, wykazany w załączniku nr 1.

§ 2. Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od 28 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.

p.o. Dyrektor OSiR w Pyrzycach /-/ Eliza Karasiewicz