Wyłonienie Wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000,00 EURO netto, po dokonaniu analizy ofert na wykonanie „Remontu szatni w budynku administracyjno-biurowym na Stadionie Miejskim w Pyrzycach” wyłoniono firmę , która złożyła ofertę atrakcyjniejszą cenowo: Zakład Budownictwa Ogólnego Andrzej Gołębiowski na kwotę 42.500,00 zł brutto